Naczelnik Wydziału Prewencji - Wydziały i Zespoły - KRP V – Bielany, Żoliborz

Wydziały i Zespoły

Naczelnik Wydziału Prewencji

Data publikacji 20.09.2016

podinsp. Marek Pantak

WYDZIAŁ PREWENCJI

    Wydział Prewencji Komisariatu przede wszystkim realizuje zadania w zakresie organizacji, koordynacji działań ukierunkowanych między innymi na:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym spokoju, w miejscach publicznych oraz środkach komunikacji i publicznego transportu, w ruchu drogowym;
 • sprawne i skuteczne rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości pospolitej oraz zjawisk kryminogennych we współdziałaniu w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • nadzorowanie Straży Miejskiej, współdziałanie i współpraca z nią;
 • całokształt przygotowań z zakresu zarządzania kryzysowego.

    Do zakresu działania Wydziału Prewencji w szczególności należy:

 1. Organizowanie i wykonywanie, nadzorowanie i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie na terenie działania Komisariatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie; inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, zjawisk kryminogennych i patologii społecznych, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. Prowadzenie, przy wykorzystaniu właściwych form pracy operacyjnej i działań mających na celu rozpoznanie środowisk przestępczych i kryminogennych oraz miejsc i regionów szczególnie zagrożonych przestępstwami, wykroczeniami i innymi naruszeniami porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 3. Ustalenie taktyki i zasad organizacji pełnienia służby patrolowej /w ramach systemu/, mundurowej, wywiadowczej oraz przez dzielnicowych w obchodach, a także zakresu pomocy przy realizacji spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy i Komisariat Policji Warszawa Żoliborz;
 4. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służby dyżurnej Komisariatu a tym samym zapewnienie mieszkańcom zamieszkałym na terenie działania Komisariatu możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia;
 5. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służby ochronnej i służby interwencyjnej do ochrony obiektów własnych.
 6. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komisariatu i Komendy Rejonowej Policji w zakresie usprawniania systemu obiegu informacji, reakcji na zaistniałe przestępstwa i inne naruszenia przepisów prawa, wypracowanie skutecznych form służby patrolowo-prewencyjnej;
 7. Wypracowanie skutecznych form i metod przeciwdziałania przestępczości i ścigania sprawców przestępstw, w tym poprzez analizy czasoprzestrzenne popełnionych czynów karalnych celem określenia w tym zakresie zagrożeń;
 8. Opiniowanie wniosków organizatorów, prowadzenie działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych, uroczystości oraz protestów społecznych;
 9. Planowanie i organizowanie działań własnych w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa;
 10. Planowanie i organizowanie działań w ramach akcji i operacji policyjnych, a także nadzór w zakresie procedur dotyczących powoływania sztabów.

   W skład Wydziału Prewencji wchodzą: Rewir Dzielnicowych, dwa Ogniwa Patrolowo Interwencyjne, Zespół Dyżurnych oraz Zespół Organizacji Służby. Ponadto w ramach Ogniw Patrolowo Interwencyjnych działają wspólnie ze Strażą Miejską - Patrole Szkolne.