Naczelnik Wydziału Kryminalnego - Wydziały i Zespoły - KRP V – Bielany, Żoliborz

Wydziały i Zespoły

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Data publikacji 23.03.2016

podinsp. Sławomir Strzeżysz

WYDZIAŁ KRYMINALNY

    Wydział Kryminalny realizuje zadania z zakresu wykrywania sprawców przestępstw w drodze czynności dochodzeniowo-śledczych, a także działań operacyjnych polegających na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości kryminalnej przy wykorzystaniu form i metod pracy operacyjnej, a także poprzez wspieranie działań i procesu wykrywczego środkami techniki operacyjnej.

    Do zakresu działania Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze skierowane przez właściwych przełożonych do ich prowadzenia;
 2. Prowadzenie skierowanych przez właściwych przełożonych śledztw powierzonych przez Prokuraturę i wykonywanie w tym zakresie poleceń prokuratury;
 3. Realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń, oraz zabezpieczanie i kierowanie do badań kryminalistycznych śladów i dowodów;
 4. Współdziałanie z prokuraturą, sądem i innymi organami ochrony porządku prawnego;
 5. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy Rejonowej Policji Warszawa V w zakresie działań wykrywczych;
 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla policjantów Sekcji;
 7. Sporządzanie analiz i ocen poziomu pracy dochodzeniowo-śledczej, stopnia wykrywalności sprawców przestępstw i wykorzystywanie ich w założeniach taktyczno-wykrywczych do walki z przestępczością;
 8. Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych, ewidencja zdeponowanych przedmiotów oraz nadzór nad nim;
 9. Prowadzenie rozpoznania operacyjnego zjawisk i środowisk przestępczych i kryminogennych przy wykorzystaniu form i metod pracy operacyjnej, skierowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości;
 10. Prowadzenie dokumentacji wytworzonej w toku wykonywania czynności operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania poufnych osobowych źródeł informacji na rzecz ustalenia i ujęcia sprawców przestępstw oraz ujawnienia i utrwalenia dowodów ich przestępczego działania na rzecz procesu karnego;
 11. Prowadzenie ewidencji kryminalno rozpoznawczej w zakresie ustalonym przepisami resortowymi;
 12. Współdziałanie z innymi służbami Komisariatu i Komendy rejonowej Policji Warszawa V w zakresie:organizowania współpracy na rzecz poprawy rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych i kryminogennych,
 13. Wytyczanie kierunków działania zmierzających do wypracowania skutecznych metod walki z przestępczością;
 14. Opracowanie informacji i analiz do celów prewencyjnych i szkoleniowych w tym do wypracowania założeń taktyczno operacyjnych w walce z przestępczością;
 15. Prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz rzeczy, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
 16. Współdziałanie ze służbami kryminalnymi Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz innych jednostek w zakresie wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań operacyjno rozpoznawczych w stosunku do elementu przestępczego i sprawców przestępstw;
 17. Współdziałanie z innymi organami resortu spraw wewnętrznych, których katalog i zakres wymiany informacji określony jest przepisami resortowymi.