Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 07.01.2016

Głównym celem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. W ramach realizacji założeń Programu KRP V udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie KRP V i województwa mazowieckiego.

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy, np.:
• przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi),
• przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje),
• przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych).

Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:
• dziecko,
• osoba niepełnosprawna,
• współmałżonek,
• osoba starsza,
• partner.

Realizując założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce Komenda Rejonowa Policji Warszawa V udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie województwa mazowieckiego.

Przemoc w rodzinie niesie ze sobą tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do urazów fizycznych ofiary, ale także do zaburzeń funkcjonowania jednostki - ofiary, a nawet podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie często pod wpływem silnych emocji i stresu nie wiedzą jak sobie poradzić w sytuacji w której się znalazły.

Jesteś ofiarą przemocy w rodzinie? Udaj się do instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy …

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA, INTERWENCJE:
1.Komenda Rejonowa Policji Warszawa V ul .Żeromskiego 7
tel. (22) 603 71 55, (22) 603 71 56
2. Komisariat Policji Warszawa Żoliborz ul. Rydygiera 3a

tel. (22) 603 71 16

3. Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz ul. Krasińskiego
tel. (22) 56 18 610


POMOC I WSPARCIE:
1.Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
tel. (22) 37 33 180,

2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany
ul. Żeromskiego 29
tel. (22) 37 33 113,

3. Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
tel. (22) 37 33 180,

4.Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Przybyszewskiego 80/82
tel. (22) 37 56 89 100,

5. Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Ognisko Bielany
ul. Broniewskiego 56a
tel. (22) 669 68 56,

6. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPZZLO Warszawa- Żoliborz
ul. Żeromskiego 13
tel. (22) 663 54 39,

7.Fundacja Dzieci i Młodzieży HOMEIK DOM I KLUB Klub Młodzieżowy „HOMEiK”
ul. Bogusławskiego 6a
tel. 606 790 484,

8.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „GNIAZDO”
ul. Kasprowicza 46
tel. (22) 834 53 31,

9.”Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „DZIADKA”
ul. Stara 4
tel. (22) 635 08 32,

10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „BIELANY”
ul. Pabla Nerudy 1
tel. (22) 834 76 98,

11.Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „STEFAN”
ul. Żeromskiego 55/67
tel. (22) 639 81 92,

12.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Szańcowa 25
tel. (22) 532 03 20,

13.Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”
ul. Dąbrowskiego 75A
tel. (22) 844 94 61,


14.Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno- Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem „OPTA”
ul. Okólnik 11a m. 34
tel. (22) 826 39 16,


15.Ośrodek Psychoterapii Promocji Zdrowia „Ogród”
ul. Olbrachta 118a m. 12
tel. (22) 665 77 17,


16. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Grębałowska 14
tel. (22) 835 03 48


17. Ognisko Bielany z Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”- Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
ul. Broniewskiego 56a
tel. (22) 669 68 56


18. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2 OPS Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Wrzeciono 5a
tel. (22) 865 77 25,


19. ”Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „DZIADKA” Klub Młodzieżowy „WRZECIONO”
ul. Gajcego 11
tel. (22) 864 73 06,


20. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna OPS Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Al. Zjednoczenia 11
tel. (22) 864 76 98,

21.Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Dzielnicy Żoliborz
ul. Gdańska 4
tel. (22) 403 40 16,

22. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz
ul. Dembińskiego 3
tel. (22) 569 28 00,

23. Zespół Interdyscyplinarny dla Dzielnicy Żoliborz
ul. Dembińskiego 3
tel. (22) 569 28 00,

24. Wydział Spraw społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8
tel. (22) 569 12 81,

25. Dzielnicowy Zespół Realizacji Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8
tel. (22) 207 14 41,

26. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Al. Wojska Polskiego 36
tel. (22) 839 48 67,

27. Żoliborskie Centrum Integracji Seniorów
ul. Wyspiańskiego 6/8
tel. (22) 839 40 88,

28. Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Rydygiera 3
tel. (22) 839 56 95,


ek